Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Juridicas

1.  Begripsbepaling

Juridicas B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hierna te noemen Juridicas.

Juridicas is gevestigd aan de Textielstraat 2e te Haaksbergen. Juridicas staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83042768.

Opdrachtnemer : Juridicas heeft als doel de belangen te behartigen van letselschadeslachtoffers.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Juridicas opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of met wie Juridicas in onderhandeling is of is geweest over een te verstrekken opdracht.

2.  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Juridicas verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of deze tot stand zijn gekomen.
 2. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij afwijking van deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd door Juridicas. Afwijking van deze voorwaarden heeft alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.
 3. Ingeval de opdrachtgever ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn echter  enkel de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Juridicas uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever instemt.
 4. Juridicas behoudt zich het recht voor een haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden, hetzij terug te geven.
 5. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de en met Juridicas aangegane opdracht voortvloeiende verplichtingen.

3.  Opdracht 

De opdrachtgever verleent aan Juridicas de opdracht tot het verlenen van juridische bijstand in het kader van het verhalen van schade van de opdrachtgever. Juridicas is door de opdrachtverlening gerechtigd om alle werkzaamheden en handelingen te verrichten met betrekking tot het verhalen van de door de opdrachtgever geleden en nog te lijden schade.

 1. Onder opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: de werkzaamheden die Juridicas voor de opdrachtgever verricht welke buitengerechtelijke juridische bijstand wordt genoemd. Dit betekent dat Juridicas de geleden en nog te lijden schade tracht te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht de rechter om een oordeel te vragen, zal Juridicas de overdracht van het dossier naar een procesadvocaat begeleiden.
 • Juridicas zal datgene doen wat noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs verlangd kan worden ter behoorlijke voldoening van de opdracht. Juridicas kan in geen geval instaan voor het bereiken van een eventueel beoogd resultaat en is dan ook niet aansprakelijk voor het niet behalen van een beoogd resultaat.
 • Met betrekking tot het inschakelen van (medische en andere) deskundigen en procedurele bijstand, zullen zo nodig, naar het oordeel van Juridicas, vooraf aanvullende afspraken met de opdrachtgever worden gemaakt. Juridicas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.
 • Het staat Juridicas vrij elke opdracht te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. Indien een opdrachtgever de door hem aan Juridicas verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Juridicas gerechtigd om op basis van eventuele vooraf overeengekomen aanvullende afspraken met opdrachtgever kosten in rekening te brengen.

4.  Informatie

 1. Indien en zolang de zaak bij Juridicas in behandeling is, is de opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
 2. Juridicas is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de verhaalbare schade door te zenden aan de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger alsmede eventueel bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Verzending van voornoemde informatie en gegevens door Juridicas aan de wederpartij, diens verzekeraar of andere noodzakelijke betrokkenen bij de letselschaderegeling geschiedt met inachtneming van de richtlijnen van de AVG omtrent de bescherming van persoonsgegevens en conform het toestemmingsformulier dat de opdrachtgever ondertekend heeft. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de niet relevante bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het BSN nummer, te verwijderen van de documentatie.
 3. Juridicas houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken gedurende de behandeling van de zaak en adviseert over de voortgang in het letselschadetraject.

5.   Kosten juridische bijstand

 1. Als de opdrachtgever Juridicas heeft verzocht om zijn belangen te behartigen ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade dan worden de kosten van juridische bijstand, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, door Juridicas verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk, omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Juridicas kan deze kosten, als professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, dus boven op de schade van de opdrachtgever, bij de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten voor juridische bijstand komen Juridicas toe.
 2. Indien de opdrachtgever zelf ten dele schuldig is, is de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van de mate van aansprakelijkheid. De resterende kosten worden niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken bij de aanvang van de verlening van de juridische bijstand.
 3. Indien de opdrachtgever aan Juridicas de opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van rechtsbijstand in het kader van het verhalen van loonschade voor arbeidsongeschikte werknemer(s) van de opdrachtgever, worden vooraf schriftelijk afspraken gemaakt over de kosten van de door Juridicas verrichte werkzaamheden. Deze afspraken worden vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

6.  Overdracht van juridische bijstandskosten (cessie)

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de juridische bijstandskosten van Juridicas bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten aan Juridicas over, die zulks aanvaardt (cessie). Juridicas is gemachtigd gelden te ontvangen op haar kantoorrekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar ten behoeve de vergoeding van de juridische bijstandskosten.
 2. In het geval van een opdracht tot belangenbehartiging van de opdrachtgever ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden verhaalbare schade voert Juridicas het beleid dat betalingen van schadebedragen, exclusief de juridische bijstandskosten welke Juridicas heeft moeten maken, zoveel mogelijk rechtstreeks door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de opdrachtgever worden betaald.

7.  Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Juridicas, die aan Juridicas kan worden toegerekend, is de eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid van Juridicas beperkt tot het maximale bedrag per gebeurtenis waarvoor Juridicas onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, waarbij meer omstandigheden of aanspraken tot schadevergoeding in verband met een fout of reeks van samenhangende fouten tezamen als één schadegeval worden beschouwd.
 2. Bij schade door een fout van Juridicas waarbij geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor onder 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Juridicas beperkt tot een maximum van € 15.000. Juridicas is niet aansprakelijk voor zaak- en gevolgschade.
 3. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Juridicas binnen 1 jaar nadat degene die meent een aanspraak te hebben bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aansprakelijkheid gebaseerd is.

8.  Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Juridicas tegen alle aanspraken van derden, de redelijke buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

9.  Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Juridicas is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Deze voorwaarden worden ter hand gesteld, op aanvraag nogmaals toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te …. op ….datum onder nummer KVK  ……., De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens te vinden op de website van Juridicas, www.juridicas.nl