Privacyverklaring

Privacyverklaring Juridicas

Juridicas hecht veel belang aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privacyverklaring laten we u weten:

  • welke gegevens we verzamelen
  • wanneer wij deze gegevens verzamelen
  • met welk doel wij deze gegevens verzamelen
  • met wie wij deze gegevens delen.

Via deze privacyverklaring weet u hoe Juridicas met uw persoonsgegevens omgaat.

Juridicas houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Juridicas B.V. (hierna: “Juridicas” of “wij”/”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van haar klanten en bezoekers van haar website.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Textielstraat 2e

7483 PB Haaksbergen

Correspondentieadres:

Postbus 179

7480 AD Haaksbergen

Nederland


Tel: (algemeen nummer)
E-mail: info@juridicas.nl

KVK: 83042768


Verwerking van persoonsgegevens
De diensten van Juridicas omvatten het behandelen van letselschades. Deze activiteit vindt niet plaats via onze website maar binnen een separate, beveiligde omgeving.

Informatie aanvragen

Wanneer u middels onze website, een telefoongesprek of een Whatsapp bericht informatie opvraagt of een vraag stelt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie. Juridicas gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren.

Dossierbehandeling

Bij het in behandeling nemen van een letselschade verzamelen wij alle relevante gegevens om een zorgvuldige en volledige behandeling van uw claim en behartiging van uw zaak mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een proces verbaal, getuigenverklaringen of medische informatie.  

Het is hierbij mogelijk dat niet in alle gevallen dezelfde persoonsgegevens worden verzameld. Er wordt altijd een afweging gemaakt op basis van noodzakelijkheid. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Daar waar het gegevens betreft over uw letsel en uw gezondheid, geeft u hiervoor apart toestemming middels een medische  machtiging.

Het is natuurlijk mogelijk om op een gegeven moment uw toestemming in te trekken. De consequentie kan dan echter wel zijn dat de behandeling van uw letselschade en daarmee de behartiging van uw belang, ernstig wordt bemoeilijkt. 

Loonvordering werkgevers

Bij het in behandeling nemen van een loonvordering verzamelen wij, na het verkrijgen van de NAW gegevens via de werkgever, alle relevante gegevens van de werknemer.

Dit om een zorgvuldige en volledige behandeling van de zaak mogelijk te maken.

Daar waar het gegevens betreft over letsel en gezondheid van de werknemer, geeft de werknemer hiertoe apart toestemming middels een medische machtiging.

De werknemer kan op een gegeven moment deze toestemming in te trekken. De consequentie kan dan echter wel zijn dat de behandeling van uw letselschade, en daarmee de behartiging van uw belang, ernstig wordt bemoeilijkt.

Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies
Juridicas maakt op de websites geen gebruik van cookies.

Delen van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens verzameld via onze website, telefoongesprek of Whatsapp bericht worden niet met derden gedeeld.

Wanneer het een behandeling van een letselschade betreft zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met die partijen die iets toevoegen aan een correcte en zorgvuldige behandeling van uw letselschade. Hieronder valt ook het delen van relevante gegevens met de wederpartij. Onder relevante gegevens wordt verstaan: de gegevens ten behoeve van uw schade.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

  • Gegevens verzameld n.a.v. uw informatie-aanvraag:

Wanneer u middels de website, een telefoongesprek of een Whatsapp bericht informatie bij ons heeft opgevraagd of een vraag heeft gesteld, bewaren wij uw gegevens 14 dagen, indien u ons geen toestemming geeft u informatie toe te sturen.

  • Gegevens verzameld t.b.v. een dossierbehandeling:

Uw letselschadedossier wordt na het afronden van uw claim conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard. Indien er kans is op heropening van het dossier zal deze termijn worden verlengd. De noodzakelijke verlenging zal per afzonderlijk dossier worden gemaakt. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Juridicas passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Uw rechten
U heeft altijd het recht om Juridicas te vragen of en zo ja, welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Nadat u deze heeft bekeken kunt u vragen om deze te laten corrigeren of wissen.

Daarnaast kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten blokkeren. Het blokkeren of wissen van persoonsgegevens is alleen dan mogelijk wanneer er voor de verwerking geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit kan echter tot gevolg hebben dat wij uw letselschade niet adequaat kunnen behandelen.

Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunt u met ons contact opnemen via info@juridicas.nl 

Indien u meer informatie wenst omtrent uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bij klachten
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de naleving van privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden. (=link naar de site van AP: klacht melden bij de AP)

Bij vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop Juridicas met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen via info@juridicas.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2021

U vindt de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op de website www.juridicas.nl